Menu Zavřeno

Vedení kroniky

1. Základní informace
Ze zákona mají povinnost vést kroniku obce. Pro lepší komunikaci mezi obcí a kronikářem je vhodné zřídit letopiseckou komisi.
Při vedení kroniky (s výjimkou čistě soukromé) je třeba respektovat příslušné předpisy, zejména o zpracování osobních údajů.
Kroniky veřejnoprávních původců včetně příloh jsou po uplynutí skartační lhůty předávány do archivů a nesmí se dostat do soukromých rukou, byť by šlo o autora. Kroniky ostatních původců mohou být archivu nabídnuty jako dar nebo ke koupi.
Náš archiv poskytuje zdarma metodickou pomoc kronikářům.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Poradíme s vedením kroniky po obsahové a materiální stránce.
Pokud o to má předávající původce zájem, zhotovíme pro něj digitální reprodukci kroniky předané do archivu.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Neposuzujeme obsah kroniky ani neřešíme spory mezi vedením organizace, veřejností a kronikářem.
Nemůžeme zpřístupňovat některé části kroniky uložené v archivu, pokud to zakazují příslušné předpisy.

4. Jak postupovat?
Prostudujte si literaturu a odborné webové stránky o kronikářství.
Promyslete si strukturu kroniky.
Pořiďte si vybavení zajišťující dlouhodobé uchování kroniky a jejích příloh.
Vždy vytvářejte popis k fotografiím a dalším přílohám.
Kroniku a její přílohy ukládejte na bezpečném místě.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů.