Menu Zavřeno

Předpisy, kterými se řídí oblast archivnictví

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vzorový provozní řád digitálního archivu – NMV čá. 65/2012 (část II) v platné verzi.
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlášení ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ve věci atestů elektronických systémů spisové služby.
Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby VMV čá. 64/2012. Znění účinné do 3. července 2017.
Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby VMV čá. 57/2017. Znění účinné od 4. července 2017.

Viz též stránky ministerstva vnitra: Právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby