Menu Zavřeno

Podání podnětu pro porušení zákona o archivnictví a spisové službě

1. Základní informace
Archiv je správním orgánem na úseku archivnictví a spisové služby a je oprávněn kontrolovat dodržování zákona o archivnictví a spisové službě. Archivu je možné podat podnět pro porušení zákona. Podle povahy podnětu archiv provádí příslušné kroky ke zjištění jeho opodstatněnosti a v případě potřeby i k nápravě stavu.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzveme k jejich odstranění a poskytneme mu k tomu přiměřenou lhůtu. Obsah řádného podnětu bude vždy prověřen.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Vyřídit podání, které nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými podstatnými vadami, které ani po výzvě nebyly v přiměřené lhůtě odstraněny.
Vyřídit podnět nespadající do kompetence našeho archivu. Pokud se bude například týkat původce, který není v péči našeho archivu, bude postoupen příslušnému orgánu, o čemž podatele uvědomíme.
Nemůžeme automaticky poskytnout veškeré dokumenty týkající se vyřízení podnětu. Například o protokol o kontrole je třeba požádat původce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Jak postupovat?
Pečlivě připravit podnět. Podnět musí splňovat tyto základní parametry: z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary archivu podle územní příslušnosti, typu původce nebo povahy porušení zákona – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.