Menu Zavřeno

Podání stížnosti na činnost archivu

1. Základní informace
Jakkoliv se snažíme vykonávat svou práci svědomitě, ne vždy je vše dokonalé a z vnějšího pohledu může řada věcí vypadat nelogicky a v rozporu s řádným výkonem veřejné správy. Pokud Vám nestačí jen sdělit svůj názor, nebo požádat o vysvětlení, můžete samozřejmě podat oficiální stížnost na naši činnost.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Před podáním stížnosti můžeme téma prodiskutovat.
Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzveme k jejich odstranění a poskytneme mu k tomu přiměřenou lhůtu.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Vyřídit podání, které nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými podstatnými vadami, které ani po výzvě nebyly v přiměřené lhůtě odstraněny.
Vyřídit stížnost netýkající se našeho archivu.

4. Jak postupovat?
Pečlivě připravit stížnost. Ta by měla splňovat tyto základní parametry: z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a na co si stěžuje.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti nebo povahy stížnosti – viz Kontakty.
Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Ve věcech archivnictví a spisové služby je nadřízeným orgánem odbor archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra. Viz stránky ministerstva vnitra.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.