Menu Zavřeno

Převedení archiválie zapsané v evidenci NAD na archiv

1. Základní informace
Jste-li držitelem nebo vlastníkem archiválie, zapsané v evidenci Národního archivního dědictví a zamýšlíte převod vlastnictví archiválií, je Vaší povinností nabídnout ji přednostně České republice, pokud nejde o převod:
a) mezi osobami blízkými, spoluvlastníky, církevními právnickými osobami téže církve nebo náboženské společnosti,
b) do vlastnictví územního samosprávného celku,
c) do vlastnictví právnické osoby zřízené zákonem, nebo
d) na státní podnik nebo na státní příspěvkovou organizaci.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Můžeme převzít nebo odkoupit archiválie, které náleží do péče našeho archivu.
V případě nejistoty, do kterého archivu archiválie náleží, poradíme, na který archiv se obrátit.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme převzít archiválie, které nenáleží do péče našeho archivu.
Neprovádíme odhad ceny archiválií.

4. Jak postupovat?
Zašlete nabídku na převedení archiválií řediteli archivu.
Na základě této žádosti bude provedena prohlídka archiválií.
Pokud bude nabídka přijata, obdržíte od archivu návrh darovací nebo kupní smlouvy.
Pokud návrh smlouvy neobdržíte, předkupní právo České republiky tím zaniká.

5. Na koho se obrátit?
Na ředitelství archivu: tel. 491 461 751, e-mail: podatelna.reditelstvi@ahapa.cz.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.