Menu Zavřeno

Smluvní vztahy archivu

1. Základní informace
Archiv je organizační složkou státu zřízenou zákonem a podléhá zákonné povinnosti zveřejňovat soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Smlouvy jsou zveřejňovány a poskytovány na základě příslušných zákonů.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
U smluv zveřejňovaných podle zákona jsou některé údaje v souladu s předpisy anonymizovány. K ostatním smlouvám je přístup možný pouze za určitých podmínek.
Neposkytujeme právní služby jiným subjektům.

4. Jak postupovat?
U smluv zveřejňovaných podle zákona vyhledat smlouvu v centrálním Registru smluv.
U ostatních smluv požádat o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

5. Na koho se obrátit?
U smluv zveřejňovaných podle zákona viz https://smlouvy.gov.cz/.
U ostatních smluv požádat o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. ředitele archivu (viz životní situaci Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.