Menu Zavřeno

Darování nebo prodej dokumentů do archivu

1. Základní informace
Darem nebo koupí se do archivu dostávají především dokumenty, které v něm jinak nemusejí být ukládány ze zákona. Jedná se obvykle o dokumenty soukromoprávních subjektů – jednotlivých fyzických osob a rodin, spolků, družstev atp. O přijetí daru nebo o koupi rozhoduje ředitel archivu ve spolupráci s nákupní komisí a vedoucím oddělení, do jehož péče budou zakoupené dokumenty svěřeny. Přijaté archiválie se stávají součástí Národního archivního dědictví ČR. V rámci daru nebo koupě jsou též řešena autorská práva k archiváliím a podmínky pro nakládání s archiváliemi při jejich zpřístupňování badatelské veřejnosti.
Knihovny většinou do archivu přijímány nejsou a pokud ano, tak v režimu knihovnického zákona.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Zdarma posoudíme historickou hodnotu dokumentů a účelnost jejich předání do archivu.
V případě nejistoty poradíme, na který archiv se máte obrátit.
U přijatých archiválií plně respektujeme autorská práva a práva na ochranu osobnosti podle podmínek dohodnutých ve smlouvě.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme přijmout nebo zakoupit dokumenty, které z hlediska provenience nenáleží do péče našeho archivu, mají pochybný původ, nemají trvalou historickou hodnotu, nebo jejichž darování či koupi druhá strana svazuje s nepřijatelnými podmínkami.
Neprovádíme odhad ceny dokumentů, které chcete prodat.
Darované ani zakoupené dokumenty nemůžeme vrátit původnímu majiteli.

4. Jak postupovat?
Obraťte se na vedoucího oddělení archivu, kterému chcete dokumenty nabídnout.
Vedoucí oddělení ve spolupráci s nákupní komisí a konzervátory provede prohlídku nabízených dokumentů a řediteli archivu doporučí nebo nedoporučí jejich přijetí darem nebo koupí.
V případě kladného vyřízení, bude sepsána darovací nebo kupní smlouva, kterou dokumenty přejdou do vlastnictví České republiky, dále pak Protokol o výběru archiválií mimo skartační řízení, kterým se z dokumentů stanou archiválie a Záznam o předání těchto archiválií do péče archivu. Autorská práva jsou řešena licenční smlouvou.
Peníze za zakoupené archiválie jsou zaplaceny v hotovosti nebo převodem na účet podle podmínek uvedených v kupní smlouvě.

5. Na koho se obrátit?
Na vedoucí organizačních útvarů našeho archivu – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.