Menu Zavřeno

O projektu kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

O projektu (http://naki.vugtk.cz/)

Přímý odkaz na Virtual Map Library (Virtuální mapová knihovna)

Zapojení Státního oblastního archivu v Hradci Králové do projektu

SOA v Hradci Králové připravuje k digitalizaci ze svých archivních fondů především
– přehledové mapy panství,
– pozemkové mapy,
– lesní mapy,
– katastrální mapy (indikační skici Stabilního katastru),
– vodohospodářské mapy.

Na Virtual Map Library jsou již k dispozici vybrané mapy
– Velkostatku Pardubice,
– Velkostatku Rychmburk (částečně, budou ještě doplněny).
 
V přípravě jsou vybrané mapy
– Velkostatku Litomyšl,
– Velkostatku Kopidlno – Staré Hrady,
– Velkostatku Mladějov,
– Ústřední správy šlikovských velkostatků Jičíněves.
 
V plánu je příprava k digitalizaci vybraných map
– Velkostatku Kost,
– Velkostatku Kumburk,
– Velkostatku Skály,
– Velkostatku Adršpach,
– Velkostatku Chlumec nad Cidlinou
– Velkostatku Choltice,
– Velkostatku Kyšperk,
– Velkostatku Ledeč nad Sázavou,
– Velkostatku Nové Město nad Metují,
– Velkostatku Opočno,
– Velkostatku Rychnov nad Kněžnou,
– Velkostatku Žamberk,
– Ústřední správy Harrachů.
 
Spolupracující instituce:

Národní archiv | Státní oblastní archiv v Litoměřicích | Státní oblastní archiv v Plzni | Státní oblastní archiv v Třeboni | Státní oblastní archiv v Hradci Králové | Národní knihovna v Praze | Muzeum Brněnska | Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP | Národní technické muzeum | Městské muzeum v Jaroměři | Městská knihovna v Praze | Městské muzeum v Hořicích | Strahovský klášter

Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů

Na projektu spolupracují dvě výzkumné instituce: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) a Historický ústav AV ČR, v. v. i. (HÚ AV ČR).

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví je projekt financovaný Ministerstvem kultury a zaměřený na digitalizaci a zpřistupňování historických dat a navazující aplikace (např. GIS), a na vyhodnocování výpovědní hodnoty kartografických pramenů z hlediska rekonstrukce historické krajiny a sídelních struktur. Cílem projektu je především zkoumat možnosti integrace a uplatnění historických map v kontextu moderních technologií a aktuálních mapových podkladů a aplikací a poskytnout tak ucelený pohled na vývoj krajiny a jejího zobrazování v českých zemích.

Popis projektu

Projekt si klade za cíl vytvoření expertního znalostního systému v podobě webového portálu, jehož hlavní komponentou bude sada on-line nástrojů pro digitalizaci, zpracovávání, zpřístupňování a především využívání starých map, plánů, atlasů a glóbů. Další důležitou komponentou bude on-line dostupná otevřená databáze starých kartografických děl. Součástí tohoto systému budou též zpřístupněné metodiky a technologické postupy, které budou vytvořeny a ověřeny během projektu. Vytvoření uvedeného expertního systému poskytne odborné i laické veřejnosti služby nové generace.

Těžištěm sady nástrojů bude software pro automatické rozpoznávání objektů v obrazovém rastrovém souboru. To uživateli umožní efektivně porovnávat a automaticky analyzovat změny v mapě (v osídlení a krajině) v závislosti na čase na mapách z jejich různých vydání.

S využitím nově digitalizovaných kartografických zdrojů, zpracovaných novými on-line nástroji bude na webovém portálu umístěn on-line průvodce historickou krajinou s pracovním názvem „Virtualita a realita – obraz historické a současné krajiny Česka“ s vybranými ukázkami proměn krajiny k období středověku, raného novověku, 19. století a 20. století.

Cíle projektu je ochránit, zpřístupnit a využít kulturní dědictví v knihovnách, archivech a muzeích včetně movitého kulturního dědictví, historických knihovních fondů a dokumentů.

Odpovědným řešitelem projektu je Ing. Milan Talich, Ph.D. z VÚGTK a odpovědným řešitelem dalšího účastníka projektu je prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. z HÚ AV ČR, kteří mají pod sebou mladý ale zkušený řešitelský tým. Každý člen týmu přináší do projektu svoje znalosti a zkušenosti z řešení předchozích projektů.

Poslání a očekávané přínosy projektu

Vývoj metodik pro systematickou a přesnou digitalizaci kartografických produktů tak, aby v budoucnu nebylo nutné pracovat s originálními dokumenty a ty se tak ochránili před dalším poškozením;

zpřístupnění kartografických děl široké obci zájemců a uživatelů jak z řad laické tak i odborné veřejnosti prostřednictví internetu. Uživatelé dostanou nové on-line nástroje pro efektivní práci se starými kartografickými díly, zejména nástroj pro automatickou analýzu objektů v rastrových mapách;

stanovení postupů, metodik a kritérií pro přesnou digitalizaci a zpracování plánů a map tak, aby byly využitelné i odborníky z různých oborů (životní prostředí, urbanismus, archeologie, …);

hlubší poznání krajinných změn českých zemí i starých kartografických děl a jejich netradiční využití. Toto poznání přispěje k pozitivnímu vnímání problematiky ochrany a tvorby krajiny s jejími historickými kořeny a zároveň k prohloubení regionální identity, regionálních dějin a regionální vlastivědy. Cizojazyčná (anglická) mutace zpřístupní výsledky aplikovaného výzkumu zahraničním uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti, žáků a studentů.

Vyhledávání map ve Virtual Map Library

Pro vyhledávání map je použito tzv. geografické vyhledávání. Jeho hlavní předností je, že se uživateli vyhledávají mapy, které zobrazují území, o které se uživatel zajímá. Rozsah území uživatel nastavuje graficky pomocí posunu a zoomování současné mapy v mapovém okně. V pravém sloupci aplikace se zobrazují náhledy map, které vyhovují zadaným parametrům a po najetí myši na náhled mapy se v mapovém okně zobrazuje její pokrytí, tedy BBox.

Dalšími kritérii, kterými lze zpřesňovat vyhledávání, jsou měřítko (Scale) a rok vydání mapy (Publication date). Rozsah těchto kritérií je možné plynule měnit díky lištám s posuvnými zarážkami. Dalším vyhledávacím kritériem může být název mapy (Name). Pole pozice (Location) umožňuje uživateli vyhledat město či obec na světě a přesunout mapové pole přímo nad toto místo. Aplikace funguje v real time režimu, kdy jakákoliv změna parametru pro vyhledávání okamžitě vrátí nový výsledek.

Kliknutím na náhled mapy v pravém sloupci se mapa otevře v novém okně. Mapu lze pak prohlížet v plném rozlišení, přibližovat a oddalovat tlačítky „+“ a „-„, případně ovládat pomocí tlačítka a kolečka myši. I když jsou zde publikovány mapy ve velkém rozlišení a velkých formátů, načítaní map je rychlé a plynulé. Proti neoprávněnému použití jsou mapy chráněny několika stupňovým vodoznakem. V pravém sloupci jsou k mapě uvedeny detailnější informace, které mohou být minimalizovány k okraji okna.

Převzato z http://naki.vugtk.cz/about/.