Menu Zavřeno

Sborník Královéhradecko

Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 1/2004

Vydal: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci se Studijní vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Galerií moderního umění v Hradci Králové, 2004.

Náklad 350 kusů, 236 stran + přílohy.

ISSN 1214-5211 ISBN 80-85031-51-5

Obsah:
Několik slov na úvod…
Martin Landsmann, Jaroslav Šůla: Petr Zimmermann a jeho významný životní předěl.
Lydia Baštecká: Hradecký kanovník z náchodského rodu Šrůtků.
Jaroslav Čáp: Ludvík Domečka a jeho korespondence s Bedřichem Profeldem.
Ondřej Felcman: Rezoluce a dopisy Národnímu shromáždění v roce 1968.
Jindřich Francek: Královéhradečtí  pytláci v 16. století.
Petr Grulich: Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové a její budova.
Ladislav Hladký: Police nad Metují – středověké a novověké město či městečko.
Růžena Hlušičková, Jan Brunclík: Obrana národa na Královéhradecku 1939-1940.
Jan Košek: Počátky filmových představení v Hradci Králové do nástupu zvukového filmu.
Jiří Krátký: Škodův pomník Aloise Jiráska.
Martin Landsmann, Radek Pokorný: Personální obsazení samosprávných sborů města Hradec Královéod roku 1850 do roku 1942.
Pavel Mrkvička: Správní vývoj okresu Hradec Králové v letech 1850–2002.
Věra Němečková: Kladská cesta jako prvek širšího společensko-vědního nazírání filosofie přírody.
Jiří Novotný, Jiří Šouša: Hradecký podnikatel Rudolf Steinský-Sehnoutka a pražský finanční svět.
Jiří Pavlík: Společenské a veřejné aktivity továrníka Václava Františka Červeného na konci 50. a v 60. letech 19. století.
Jiří Slavík: Středověká Slezská brána v Hradci Králové.
Jaroslav Šůla: Vzpomínky PhDr. Josefa Peška na pražská univerzitní léta.
Aleš Valenta: K náboženské emigraci z Chlumecka do Pruska v roce 1742.
Zita Zemanová: Ladislav Dědourek a Třebechovický Proboštův betlém.
Bibliografie za rok 2003.
Summary.
Seznam přispěvatelů.
Pokyny pro autory.
Obrazové přílohy.

Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 2/2005

 Vydal: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2005.

Náklad 350 kusů, 336 stran.

ISSN 1214-5211 ISBN 80-85031-51-5

Obsah:
ČLÁNKY A STUDIE
Radek Bláha – Jiří Sigl: Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí.
Martina Kostelníčková – Jakub Potůček: Chrám músy a práce. K ikonografickému námětu vstupního průčelí Kotěrova muzea v Hradci Králové.
Vlastimil Málek: Po stopách zaniklého cukrovaru v Ledcích. Příspěvek k počátkům řepného cukrovarnictví na Královéhradecku.
Jiří Pavlík: Počátky podnikatelských aktivit nástrojáře V. F. Červeného v Hradci Králové.
Jiří Slavík: Kropáčka a Kozinka. K zásobování Hradce Králové vodou ve středověku a raném novověku.
Veronika Středová: Význam regionální historie v díle Františka Kutnara.
Jaroslav Šůla: Správní vývoj římskokatolické církve a jejích institucí na území stávajícího královéhradeckého okresu (ke dni 30. června 2000).
MATERIÁLY
Jan Brunclík: Brigádní generál Petr Novák – velitel Obrany národa v severovýchodních Čechách.
Jan Pěta: Sto deset let městské knihovny v Hradci Králové.
Jakub Potůček: Dopis Jana Kotěry Františku Ulrichovi ze dne 25. ledna 1910 v souvislosti se soutěžním plánem na regulaci labské a orliční kotliny v Hradci Králové v roce 1909.
Andrea Svatošová: Osud neznámého známého Hynka Jirouše.
Jaroslav Šůla: Josef Hodek, účastník I. a II. československého zahraničního odboje.
Martina Vítková: Sloup.
Lenka Málková: Zdroje regionálních informací ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
ZPRÁVY
Státní okresní archiv Hradec Králové. Výroční zpráva za rok 2004.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2004.
Galerie moderního umění v Hradci Králové. Výroční zpráva za rok 2004.
Knihovna města Hradce Králové. Výroční zpráva za rok 2004.
Božena Klabalová – Jarmila Benýšková: Přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2004.
Božena Klabalová–Dana Vorlová: Výběr statí z regionálních sborníků za rok 2004.
Recenze.
Seznam přispěvatelů.
Obrazové přílohy.

Královéhradecko: Historický sborník pro poučenou veřejnost, 3/2006

Sborník referátů a příspěvků konference Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti, pořádané Historickým ústavem Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové, Státním okresním archivem Hradec Králové a Muzeem východních Čech v Hradci Králové ke 140. výročí prusko-rakouské války roku 1866 ve dnech 26.–27. dubna 2006 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Vydal: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2006.

Náklad 500 kusů, 304 stran.

ISSN 1214-5211 ISBN 978-80-85031-72-0

Obsah:
Ondřej Felcman
ÚVOD
REDAKČNÍ POZNÁMKA
MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI VÁLKY 1866
František Stellner: Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality.
Dan Gawrecki: Slezsko a prusko-rakouská válka 1866.
Radek Soběhart: Komparace Radowitzovy a Bismarckovy koncepce sjednocení Německa.
Jaroslav Šůla: Důsledky pruského vítězství roku 1866 na postavení slovanských národů v Sasku a Prusku.
VOJENSKÉ ASPEKTY VÁLKY 1866
Jiří Slavík: Královéhradecká pevnost. Stavba a zásobování jako organizační problém velkého rozsahu.
František Dohnal: Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866.
DOPAD VÁLKY 1866 NA VÝCHODOČESKOU SPOLEČNOST
Bohumír Smutný–Vladimír Wolf: Dopad války roku 1866 na rozvoj průmyslu v severovýchodních Čechách.
Jiří Pavlík–Radek Pokorný: Vliv a důsledky války v roce 1866 na život civilního obyvatelstva v královéhradecké pevnosti.
Ladislav Hladký: Odezva války 1866 v malém východočeském městě Hronově.
Vlastimil Málek: Odraz války 1866 a válečné škody v Dobřenicích na Královéhradecku.
Ludmila Štěpánová: Odezva horkého válečného léta 1866 v Broumově.
ZPRÁVY
Ludmila Žlábková: Tři města v srdci Viktora Fischla.
Státní okresní archiv Hradec Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2005.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové v roce 2005. Výtah z výroční zprávy.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výtah z výroční zprávy za rok 2005.
Galerie moderního umění v Hradci Králové. Výroční zpráva za rok 2005.
Knihovna města Hradce Králové. Výroční zpráva za rok 2005.
Ivana Nývltová: Bibliografie knih o válce roku 1866 v knihovně Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Božena Klabalová–Jarmila Benýšková: Přehled regionální literatury historického zaměření vydané v roce 2005.
Božena Klabalová–Dana Vorlová: Výběr statí z regionálních sborníků za rok 2005.
SEZNAM PŘISPĚVATELŮ