Menu Zavřeno

SPVA 1/1970

SPVA 1/1970Sborník prací východočeských archivů 1
Autor: Tomáš Šimek a redakce
Vydavatel: Státní archiv v Zámrsku
Místo vydání: Zámrsk
Rok vydání: 1970
Cena: neprodejné

 

 

OBSAH
Tomáš Šimek: Úvodem, s. 7–8

Články
Tomáš Šimek: Kancelář Petra z Rožmberka v letech 1310–1347, s. 9–41
Jiří Sochr: Vývoj městské správy v Havlíčkově Brodě a nejstarší brodská městská kniha z doby předhusitské, s. 43–57
Milan Skřivánek: K některým aspektům lenní politiky za prvních Habsburků, s. 59–79
Bohumír Smutný: Jan Ludvík Harbuval Chamaré a jeho hospodářská a organizační činnost, s. 81–100
Věra Sekotová-Cibulková: Vyměření robotních povinností na kumburském panství v letech 1773–1777, s. 101–112
Erik Bouza: Problémy využívání archiválií velkostatků pro účely zemědělství a lesnictví, s. 113–126
Timoteus Čestmír Zelinka: Znaky na pečetích měst a vesnic Jilemnicka, s. 127–138
Rudolf Jičín – Zdeněk Vašíček: K možnostem aplikace některých dokumentalistických poznatků v archívnictví, s. 139–145

Materiály
Zdeněk Bičík: Velkostatek Pardubice a jeho archív, s. 147–161
František Zahrádka: Dokumenty k životopisu některých málo známých i neznámých umělců ve Státním archívu v Zámrsku, s. 163–166

Edice
Bohumír Smutný: Relace císařského vyslance Waltera Leslieho o cestě do Cařihradu a zpět v letech 1665–1666, s. 167–182

Archívy východočeského kraje
Vladimír Kaláb – Věra Sekotová – Tomáš Šimek: Výsledky zpřístupňování archívního materiálu ve Státním archívu v Zámrsku a jeho předchůdci za léta 1956–1968, s. 183–215
Oldřich Turčín: Vznik a vývoj okresních archívů Východočeského kraje, s. 217–249
Zdeněk Bičík: Evidence a využívání jednotného státního archívního fondu ve Východočeském kraji, s. 251–253