Menu Zavřeno

Bádání v archivní knihovně

1. Základní informace
Náš archiv zřizuje specializované archivní knihovny ve všech státních okresních archivech a v Zámrsku. Knihovny jsou zaměřeny především na obor archivnictví a regionální historii (včetně periodik).

2. S čím Vám můžeme pomoci
Zpřístupňujeme knihovní dokumenty z knihovních fondů knihoven formou prezenční výpůjčky v badatelně příslušného pracoviště (knihovní dokumenty se nepůjčují mimo archiv).
Zpřístupňujeme knihovní dokumenty prostřednictvím meziknihovních služeb.
Poskytujeme ústní bibliografické, referenční a faktografické informace.
Zprostředkováváme informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy.
Umožňujeme přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup v badatelně příslušného pracoviště.
Knihovní fond pracoviště v Zámrsku je přístupný v on-line katalogu zde.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Knihovní dokumenty neposkytujeme formou absenční výpůjčky (nepůjčujeme mimo archiv).
Neposkytujeme reprografické služby včetně kopírování či tištění dokumentů donesených uživateli knihovny v analogové podobě či na přenosných nosičích.
Neumožňujeme přístup k informacím na internetu, ke kterým nemá knihovna bezplatný přístup.
Knihovní dokumenty badatelům nepřekládáme z cizích a do cizích jazyků.

4. Jak postupovat?
Ověřit si, zda je badatelna v době plánované návštěvy přístupná. Pokud to archiv vyžaduje, objednat se.
Předběžně si dotazem ověřit, zda má archiv knihovní dokument k dispozici a může jej zpřístupnit.
Bádání probíhá v badatelnách jednotlivých oddělení archivu a je zdarma. Pokud to zakazuje příslušný předpis, některé knihovní dokumenty nejsou přístupné.
Badatel je povinen řídit se knihovním řádem a základní údaje o něm a o jeho bádání jsou evidovány podle příslušných předpisů (badatel je mimo jiné povinen se identifikovat občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným dokladem).

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary našeho archivu podle územní příslušnosti – viz Kontakty.
Zájemce o získání informací z knihovních dokumentů může učinit podání na příslušný archiv:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
– prostřednictvím datových schránek archivu,
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelnách archivu v úředních hodinách.

Ke knihovnictví viz též:
SKC – Souborný katalog České republiky (CASLIN)

Služba Národní knihovny „Ptejte se knihovny“

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Knihovní řády jednotlivých knihoven archivu viz zde.