Menu Zavřeno

Matriky

1. Základní informace
Matriční knihy (matriky) narození, sňatků a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady).
Matriky jsou do archivů předávány až po uplynutí zákonné lhůty v řádech desítek let (viz níže). K matrikám jsou následně zhotovovány mikrofilmové a digitální reprodukce.
Sbírka matrik v našem archivu územně pokrývá území bývalého Východočeského kraje ve stavu k roku 1990, tedy území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a okresů Havlíčkův Brod a Semily. Obsahuje matriky farních úřadů římskokatolické církve, sborů církví československé a českobratrské evangelické, stavovských (občanských) úřadů z období let 1939-1945 a civilních matrik vedených po roce 1868, pokud tyto úřady a sbory (původci) měly sídlo na území Východočeského kraje.
Více o sbírce prvopisů matrik v našem archivu zde PDF 101,94 KB.
Rodné, oddací a úmrtní listy nejsou součástí sbírky matrik (jde vlastně o výpisy z matrik) a do archivu jsou předávány jen zcela výjimečně například v rámci osobních pozůstalostí.
Druhopisy matrik jsou uloženy ve státních okresních archivech, vzhledem k ochraně fyzického stavu jsou však předkládány ke studiu jen zcela výjimečně. Také k nim jsou podle potřeby vyhotovovány reprodukce.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Zpřístupňujeme matriky, které jsou uložené v archivu a nepodléhají ochranným lhůtám dle zákona o matrikách: 100 let pro matriky narozených, 75 let pro matriky oddaných a 30 let pro matriky zemřelých.

K 18. 8. 2020 byly zdigitalizovány a zpřístupněny všechny matriky uložené k tomuto datu v našem archivu, u který není právními předpisy omezeno jejich zveřejnění. Vyjma šesti svazků, které procházejí zásahem konzervátorů a budou zdigitalizovány a zpřístupněny po opravě – jedná se o signatury 8646, 168-8641, 167-8052, 148-8275, 43-8359 a 27-8623.

Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy z matrik. Objednané kopie jsou zasílány po zaplacení faktury (proces je administrativně náročný, takže oproti e-shopům to nejde tak rychle).
Dále viz:
Seznam matrik, které se doposud nacházejí na příslušných matričních úřadech.

Seznam druhopisů římskokatolických matrik na mikrofilmech přístupných ke studiu v badatelně v Zámrsku PDF 675,04 KB.

Seznam matrik přístupných od roku 2021 PDF 86 kB

Seznam matrik přístupných od roku 2022 PDF 77 kB

Upozornění: Jestliže v některém seznamu nefungují odkazy na soubory „zip“, může to být způsobeno nastavením prohlížeče. V takovém případě doporučujeme zkopírovat odkaz „http….zip“ do adresního řádku internetového prohlížeče.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme zpřístupnit matriky chráněné lhůtami podle zákona o matrikách, tj. 100 let pro matriky narozených, 75 let pro matriky oddaných a 30 let pro matriky zemřelých.
Nemůžeme předložit v badatelně matriky, které byly mikrofilmovány nebo digitalizovány.
Za badatele archiválie v badatelně nečteme ani nepřekládáme texty z cizích a do cizích jazyků.
Nevyhotovujeme rodokmeny (genealogické vývody) a neprovádíme komplexnější dohledávání předků formou archivní řešerše.
Neučíme badatele bádat v matričních knihách a správně interpretovat matriční zápisy.
Nestahujeme pro badatele digitalizáty matrik umístěné na webových stránkách archivu.
Nemůžeme doporučovat profesionální genealogy, kteří sestavují rodokmeny za úplatu.

4. Jak postupovat?
Zjistit zda požadovaná matrika již není zpřístupněna elektronicky na našem webu. Pokud nikoli, ověřit si uložení matriky v archivu a její přístupnost a poté případně navštívit badatelnu archivu v Zámrsku nebo učinit podání (viz níže).

Manuál k vyhledávání matrik a k prohlížení digitalizovaných matrik:
Digitalizovanou matriční knihu, kterou si chcete prohlížet, musíte nejprve stáhnout a uložit do počítače, teprve poté jí lze studovat. On-line listování jednotlivými stránkami je možné pouze na stránkách společnosti Family Search International.

Postup vyhledání konkrétní matriky:
– Matriku je třeba vyhledat v aktuálním seznamu matrik uložených v archivu Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587 – 1949 PDF 8,31 MB.
– Matriky jsou zapsány dle příslušnosti obce k farnímu úřadu. Na začátku seznamu jsou abecedně seřazeny římsko-katolické farní úřady, na konci seznamu sbory evangelické, československé, civilní matriky okresních úřadů a stavovských (občanských) úřadů.
– Seznam je ve formátu pdf. Pro rychlejší vyhledávání můžete použít ve svém prohlížeči v záložce „Úpravy“ odkaz „Hledat“ (klávesová zkratka Ctrl+F, lze použít i „Rozšířené hledání“). Do políčka vložíte název obce, jejíž matriky chcete prohlížet a program by měl vyhledat výskyt slova v celém dokumentu. (POZOR: indexy matrik obsahující všechny lokality dané farnosti mají v územním rozsahu uvedeno pouze „farnost“, příp. „filiální obvod“).
– Nejprve je v seznamu tučně napsán popis farního úřadu (název, územní rozsah, druh farnosti, současný příslušný matriční obvod aj.) Jednotlivé knihy jsou podrobně popsány níže.
– Nyní si musíte vybrat příslušnou knihu, s níž chcete pracovat, a to nejprve dle matriční události (osoby narozené, oddané, zemřelé) a poté dle časového a územního rozsahu příslušné matriční knihy.

Seznam zkratek použitých v inventárním seznamu u digitalizovaných matrik: N (matrika narozených / die Geburtsmatrik (Taufbuch) / register of births); O (matrika oddaných / die Trauungsmatrik / register of marriages); Z (matrika zemřelých / die Sterbematrik / register of deaths); č. o. – část obce; dř. – dříve; in – index; kn – kniha; něm. – německy; o. – obec; okr. – okres; os. – osada; r. – rok; z. s. j. – základní sídelní jednotka.

Postup – stažení digitalizované matriky a její prohlížení:
– Je-li kniha digitalizovaná, je na konci odstavce uveden hypertextový odkaz (http://…..zip). Soubor je tzv. zazipován (*zip) a jednotlivé snímky jsou do něj zkomprimovány. Není-li u popisu matriky tento odkaz, kniha ještě v digitální podobě není a je tedy možné nahlédnout pouze do originálu v badatelně archivu.
– Po kliknutí na odkaz, nebo jeho zkopírování a vložení do adresního řádku internetového prohlížeče, se zobrazí nabídka, v níž zvolíte „Uložit“.
– Po uložení souboru do počítače je třeba soubor rozbalit (extrahovat) pomocí Průzkumníka Windows nebo jiných, volně stažitelných programů.
– Rozbalenou složku prohlížíte pomocí jakéhokoliv prohlížeče obrázků.

5. Na koho se obrátit?
V případě, že matrika není uložena v archivu, je nutné obrátit se na příslušný matriční úřad.
V případě problémů při studiu matrik v digitální podobě na webových stránkách archivu je nutné adresovat připomínky na příslušné oddělení, tj. Archivní oddělení Zámrsk. Tam je též nutné adresovat žádosti o informace z matrik. Podání lze učinit:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adrese Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Archivní oddělení Zámrsk, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk,
– prostřednictvím datové schránky archivu s ID 6msaiwp,
– elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny podatelna.osa@ahapa.cz (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelně archivu v Zámrsku v úředních hodinách – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář Matriky