Menu Zavřeno

Matriky

1. Základní informace
Matriční knihy (matriky) narození, sňatků a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady).
Matriky jsou do archivů předávány až po uplynutí zákonné lhůty v řádech desítek let (viz níže). K matrikám jsou následně zhotovovány mikrofilmové a digitální reprodukce.
Sbírka matrik v našem archivu územně pokrývá území bývalého Východočeského kraje ve stavu k roku 1990, tedy území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a okresů Havlíčkův Brod a Semily. Obsahuje matriky farních úřadů římskokatolické církve, sborů církví československé a českobratrské evangelické, stavovských (občanských) úřadů z období let 1939-1945 a civilních matrik vedených po roce 1868, pokud tyto úřady a sbory (původci) měly sídlo na území Východočeského kraje.
Více o sbírce prvopisů matrik v našem archivu zde PDF 101,94 KB.
Rodné, oddací a úmrtní listy nejsou součástí sbírky matrik (jde vlastně o výpisy z matrik) a do archivu jsou předávány jen zcela výjimečně například v rámci osobních pozůstalostí.
Druhopisy matrik jsou uloženy ve státních okresních archivech, vzhledem k ochraně fyzického stavu jsou však předkládány ke studiu jen zcela výjimečně. Také k nim jsou podle potřeby vyhotovovány reprodukce.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Zpřístupňujeme matriky, které jsou uložené v archivu a nepodléhají ochranným lhůtám dle zákona o matrikách: 100 let pro matriky narozených, 75 let pro matriky oddaných a 30 let pro matriky zemřelých.

K 18. 8. 2020 byly zdigitalizovány a zpřístupněny všechny matriky uložené k tomuto datu v našem archivu, u kterých není právními předpisy omezeno jejich zveřejnění. Vyjma šesti svazků, které procházejí zásahem konzervátorů a budou zdigitalizovány a zpřístupněny po opravě – jedná se o signatury 168-8641, 167-8052, 148-8275, 43-8359 a 27-8623.

Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb PDF 1,65 MB analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy z matrik. Objednané kopie jsou zasílány po zaplacení faktury (proces je administrativně náročný, takže oproti e-shopům to nejde tak rychle).
Dále viz:
Seznam matrik, které se doposud nacházejí na příslušných matričních úřadech.

Seznam druhopisů římskokatolických matrik na mikrofilmech přístupných ke studiu v badatelně v Zámrsku PDF 675,04 KB.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Nemůžeme zpřístupnit matriky chráněné lhůtami podle zákona o matrikách, tj. 100 let pro matriky narozených, 75 let pro matriky oddaných a 30 let pro matriky zemřelých.
Nemůžeme předložit v badatelně matriky, které byly mikrofilmovány nebo digitalizovány.
Za badatele archiválie v badatelně nečteme ani nepřekládáme texty z cizích a do cizích jazyků.
Nevyhotovujeme rodokmeny (genealogické vývody) a neprovádíme komplexnější dohledávání předků formou archivní řešerše.
Neučíme badatele bádat v matričních knihách a správně interpretovat matriční zápisy.
Nestahujeme pro badatele digitalizáty matrik umístěné na webových stránkách archivu.
Nemůžeme doporučovat profesionální genealogy, kteří sestavují rodokmeny za úplatu.

4. Jak postupovat?
Matriční knihy z území bývalého Východočeského kraje lze studovat v aplikaci ARchiv ONline ve formě strukturovaného popisu s připojenými digitalizáty nebo na základě archivní pomůcky ve formátu PDF, která  obsahuje odkazy na digitalizáty. Pokud požadovaná matrika není v aplikaci, resp. v pomůcce zpřístupněna, je třeba ověřit uložení matriky v archivu a její přístupnost a poté případně navštívit badatelnu archivu v Zámrsku nebo učinit podání (viz níže).

5. Na koho se obrátit?
V případě, že matrika není uložena v archivu, je nutné obrátit se na příslušný matriční úřad.
V případě problémů při studiu matrik v digitální podobě na webových stránkách archivu je nutné adresovat připomínky na e-mail webmaster@ahapa.cz. Na Archivní oddělení Zámrsk je nutné adresovat žádosti o informace z matrik. Podání lze učinit:
– prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adrese Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Archivní oddělení Zámrsk, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk,
– prostřednictvím datové schránky archivu s ID 6msaiwp,
– elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny podatelna.osa@ahapa.cz (e-mailem),
– telefonicky a osobně na podatelně archivu v Zámrsku v úředních hodinách – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář Matriky