Menu Zavřeno

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Základní informace
Archivu je možné podat žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za vyřízení žádosti může být požadována úhrada podle platného ceníku.
Do rámce tohoto zákona nespadají dotazy týkající se archiválií a knihovních dokumentů uložených v archivu. Tyto typy dotazů jsou vyřizovány jako běžná podání.

2. S čím Vám můžeme pomoci
V případě nejistoty poradíme, zda dotaz spadá do rámce zákona č. 106/1999 Sb.
Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, vyzveme žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odložíme. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzveme žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti.
Nebrání-li tomu žádná zákonná překážka, poskytneme informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předložíme v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku. Výše uvedenou lhůtu pro poskytnutí informace můžeme prodloužit ze závažných důvodů uvedených v zákoně..
Zveřejňujeme průběžnou zprávu o poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Vyřídit žádost, která nemá předepsané náležitosti.
Vyřídit žádost nespadající do kompetence našeho archivu.

4. Jak postupovat?
Pečlivě připravit žádost.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary archivu podle územní příslušnosti nebo povahy žádosti – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. PDF 97 kB

7. Formulář žádosti o informace
Postup:
1. Klikněte na níže uvedený odkaz příslušného formuláře.
2. Formulář si stáhněte a uložte na svůj počítač (nelze jej editovat přímo na našich stránkách).
3. Formulář vyplňte a v případě, že je to nutné, jej opatřete elektronickým podpisem.
4. Formulář odešlete k nám do archivu elektronicky:
– prostřednictvím datových schránek archivu (viz Kontakty), nebo
– elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen archivu (e-mailem) – adresa se zadává automaticky podle toho, který útvar archivu vyberete.

Formulář pro:

fyzické osoby,

právnické osoby.