Menu Zavřeno

Poškození dokumentů nebo archiválií (povodeň, plíseň, hlodavci…)

1. Základní informace
Veřejnoprávní i někteří soukromoprávní původci (viz životní situaci Povinnosti ze zákona o archivnictví a spisové službě) jsou ze zákona o archivnictví a spisové službě (dále „zákon“) povinni uchovávat dokumenty. Akreditovaným archivům, vlastníkům a držitelům archiválií zákon ukládá podmínky péče o archiválie. Závažné poškození či zničení dokumentů nebo archiválií musí být neodkladně nahlášeno příslušnému archivu. Poškození či zničení dokumentů je také řešeno příslušnými záznamy v rámci výkonu spisové služby. V případě porušení zákona je zahájeno správní řízení s podezřením na spáchání správního deliktu.

2. S čím Vám můžeme pomoci
Původcům poskytujeme zdarma konzultace k preventivním opatřením na ochranu dokumentů nebo archiválií.
V případě poškození dokumentů nebo archiválií spadajících do naší kompetence dokumentujeme poškození a poskytujeme konzultace k výběru vhodných opatření.

3. S čím Vám nemůžeme pomoci
Externím subjektům neposkytujeme expertízy a znalecké posudky na dokumenty nebo archiválie.
Pro externí subjekty neprovádíme opravy, restaurování nebo konzervování poškozených dokumentů nebo archiválií.

4. Jak postupovat?
Splňovat zákonné podmínky pro ukládání dokumentů či uchování archiválií, případné nejasnosti konzultovat s příslušným archivem.
V případě poškození dokumentů nebo archiválií se neprodleně obrátit na příslušný archiv.

5. Na koho se obrátit?
Na organizační útvary archivu podle územní příslušnosti a typu původce – viz Kontakty.

6. Legislativa
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.