Menu Zavřeno

Změna názvu a sídla archivu od 1. ledna 2022

Ode dne 1. ledna 2022 se mění název a sídlo Státního oblastního archivu v Zámrsku takto:

Název: Státní oblastní archiv v Hradci Králové
Sídlo: Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové
IČ 70979201 se nemění.

Změna vychází z novely archivního zákona (č. 416/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), vyhlášené dne 23. 11. 2021. Veškeré smluvní závazky uzavřené do nabytí účinnosti této novely zůstávají i nadále v platnosti.