Menu Zavřeno

Pokyny pro úpravu příspěvků SPVA

V zájmu plynulého průběhu redakčních prací si redakce našeho sborníku dovoluje požádat autory o dodržování určitých zásad při psaní rukopisů určených k tisku.

Způsob psaní rukopisů
Příspěvky nám, prosím, zasílejte e-mailem na adresu: david.dospiva@ahapa.cz v textovém editoru MS Word. Po dohodě s redakcí bude možno odevzdat text i v jiném formátu. Dokument doporučujeme nastavit v editoru takto: jednoduché řádkování, písmo Times New Roman velikosti 12. Slova na konci řádku se nedělí. Titulky a podtitulky se píší malými písmeny kromě velkých začátečních písmen. V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi bez teček a čárek (správná varianta 1 000 nebo 1 000 000, nikoliv 1.000 apod.). Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“, po počáteční a po závěrečné uvozovce nedělejte mezeru, podobně také v rozmezí letopočtů se nedělají mezery u pomlčky (správná varianta 1230–1253). Nezkracujte letopočet na poslední dvojčíslí např. 1230–53. Nezaměňujte pomlčku „–“ (klávesová zkratka „Alt+0150“) a spojovník „-“. Dlouhé pomlčky se používají k vyjádření rozmezí od – do (např. časové nebo rozmezí stran citovaného textu, tj. 21.2–22.2.; s. 5–10; případně Praha–Brno, v tomto případě bez mezer) a k vyznačení přestávky v řeči (v tomto případě je oddělena z obou stran mezerami). Spojovník se užívá k vyjádření těsného významového celku (např. Praha-Libeň, anglicko-český slovník). Denní data uvádějte v celém textu jednotně, a to v jedné z následujících dvou variant: 27. 3. 2023 x 27. března 2023. Citace vyznačujte kurzívou a uvozovkami. Vypuštění určité části textu vyznačte hranatými závorkami (Alt+91, Alt+93) a výpustku – trojtečku (Alt+0133) bez kurzívy: „Jan Novák […] předsoupil před porotu.“ Citace originálních textů, který obsahuje uvozovky: „Tak se Chrudim stala ‚pupkem světa‘ a nám to nevadilo.“ (Znak apostrofu: Alt+39.)
Pokyny pro sazbu autor do textu nevyznačuje, zvláště žádnou část textu nepodtrhává.
Dodržujte jednotnou sazbu a hierarchii nadpisů a zejména se vyvarujte vkládání zalomení stránek a tvrdých mezer, odsazení na začátku odstavce, používání sloupců, vkládání vícečetných mezer. Používání klávesy Enter omezte pouze na tvorbu odstavců. Autor ručí za jazykovou správnost svého příspěvku v souladu s Pravidly českého pravopisu.

Rozsah příspěvků
Redakce doporučuje, aby rozsah příspěvků včetně poznámkového aparátu nepřesáhl 40 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer i poznámkového aparátu).
Součástí dodaného příspěvku musí být maximálně dvoustránkové resumé a anotace v rozsahu nejvýše pěti vět (týká se pouze příspěvků zařazených do kategorie Studie a články). Překlad resumé a anotace do angličtiny a němčiny zajistí redakce.

Způsob psaní poznámek
Poznámky v textu vkládejte pomocí funkce Poznámka pod čarou (klávesová zkratka „Alt+Shift+B“). Poznámky se chápou jako samostatné věty, tedy píší se na začátku s velkým písmenem a končí tečkou. Číslují se průběžně bez ohledu na eventuální kapitoly příspěvků.

Způsob citací v poznámkách
Monografie
Josef ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, 2. vyd., Praha 1998, 412 s. (vydání nemusí být v citaci uvedeno)
Josef ŽEMLIČKA, Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století, 2. vyd., Praha 1998, s. 57
Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, 3. vyd., Praha 1997, s. 250.
Das Kunst und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert, ed. Bernhard DENEKE – Rainer KASCHNITZ, München 1977, s. 182.
Karl Wilhelm DEUTSCH, Nation und Welt, in: Nationalismus, ed. Hans WINKLER, Königstein/Ts. 1978, s. 51; Týž, Nationenbildung – Nationalstaat – Integration, Düsseldorf 1972, s. 28.
Jonathan RILEY-SMITH, Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131, in: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.
Heslo Chotek in: Ottův slovník naučný (dále OSN), sv. 12 (Ch–J), Praha 1897, s. 370.
Při opakování odkazu postačí uvést:
J. ŽEMLIČKA, Století, s. 95. (titul se zkracuje po uvedení prvního substantiva)
Při opakování autora bezprostředně po sobě:
TÝŽ, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 1997, s. 107.
Při opakování autora i díla bezprostředně po sobě:
Tamtéž, s. 85–86.

Periodické publikace
Mikuláš ČTVRTNÍK, Přístup k archiváliím ve Francii a nástroje pro otevírání přístupu k uzavřeným archiváliím, Archivní časopis (dále AČ), roč. 70, 2020, č. 3, s. 229–251.
Josef ŽEMLIČKA, Kníže a král v souřadnicích přemyslovského věku, Český časopis historický, roč. 114, 2016, s. 7–31.
Josef ŠIMON, Spolek pro udržování válečných památek z r. 1866, Osvěta lidu (dále OL), roč. 39, 1936, č. 22 (14. března 1936), s. 4.
Pro upřesnění uvést případně regionální, ranní, odpolední, večerní nebo zvláštní vydání.

Citace vydaných edic pramenů
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále CDB), díl II., ed. Gustav FRIEDRICH, Praha 1907, č. 324, s. 328.
Dále jen:
CDB II, č. 325, s. 329

Citace nevydaných pramenů
Při citacích archivního materiálu uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název (označení) fondu, bližší určení pramene (signaturu, resp. inventární číslo, referenční či ukládací číslo a folio nebo stranu), popř. stručný regest:
Státní oblastní archiv v Hradci Králové – Archivní oddělení Zámrsk (dále AO Zámrsk), Velkostatek (dále Vs) Náchod, inv. č. 14762, kar. č. 756, Zpráva dvormistra Pauera (záležitosti domácnosti atd.) 1654-1655.
Státní oblastní archiv v Hradci Králové – Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli (dále SOkA Svitavy), Základní devítiletá škola 1.–5. ročník Lezník, inv. č. 8, kn. č. 1, Zápisy o konferencích 1927–1936, fol. 5.
Místa vydání uvádějte vždy v původním znění např.: Prag, Pragae, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň.
Pokud není uvedeno místo vydání použijte zkratku: „s. l.“, pokud není uvedeno datum: „s. d.“

Internetové zdroje
Používejte odkazy pouze na prameny, u kterých se předpokládá dlouhodobé archivování jako internetové pramenné práce, internetové časopisy, edice, stránky knihoven, univerzit atd. Citujte jako ostatní publikace nebo prameny, místo vydavatele a jeho místa uveďte úplnou adresu URL a datum, kdy byl dotyčný text na stránky vložen, resp. ověřen, Vámi zobrazen.
Petr DVOŘÁK – Michal PINK, Dvacet let od obnovení krajského zřízení. Jak reprezentativní jsou krajská zastupitelstva?, Acta Politologica, vol. 13, 2021, no. 3, s. 67–98, dostupné na: https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/002372.pdf [5.4.2023].
Státní oblastní archiv v Hradci Králové – Archivní oddělení Zámrsk, Sbírka matrik východočeského kraje, Farní úřad římskokatolické církve Nechanice, sign. 108-3635, matrika narozených obce Kunčice z let 1861–1891, fol. 2, dostupné na: https://aron.vychodoceskearchivy.cz/apu/c96632e7-5256-4643-a489-a9023991d537/dao/c96632e7-5256-4643-a489-a9023991d537/file/6b9989db-a9f2-47a6-a546-f0a6723300c8 [27.4.2023].

Zkratky a označení
V poznámkách užívejte následující zkratky:
editor – ed.
folio – fol.
inventární číslo – inv. č.
karton – kar.
kniha – kn.
recta – r
referenční číslo – ref. č.
ročník – roč.
rukopis – rkp.
signatura – sign.
srovnej – srov.
strana – s.
svazek – sv.
ukládací číslo – ukl. č.
versa – v
vydání – vyd.

Čísla ročníků, svazků a dílů uvádějte podle dané publikace. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo.
Pokud není na konci příspěvku připojen seznam zkratek, uvádějte při první citaci úplný název publikace, archivu, fondu a v závorce pak oficiální zkratku pro případ opakované citace.
Křestní jména autorů se poprvé uvádí nezkráceně, při opakované citaci postačí zkratka.
V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek. Nezkracují se například slova „rok“ na „r.“, „století“ na „st.“ atd.
Slovo „archiv“ a jeho odvozeniny se píší vždy s krátkým „i“.
Způsob citací a zkracování musí být v celém rukopise jednotný!

Přílohy
Obrazové přílohy naskenované, případně nafocené digitálním fotoaparátem je nutné zasílat společně s příspěvkem ve formátu JPG nebo TIFF s rozlišením v rozmezí 300–600 dpi.
Nedílnou součástí je uvedení autorství a zdroje. Autorská a reprodukční práva k obrazovým přílohám si zajišťuje autor.
Po dohodě s redakcí je možné zasílat obrazové přílohy k naskenování. Redakce si vyhrazuje možnost rozhodnout o konečném počtu fotografií či jiných příloh ve sborníku.

Redakce děkuje za dodržování těchto pokynů.

Pokyny pro úpravu příspěvků SPVA ve formátu pdf