Předarchivní péče

Legislativa a metodiky k předarchivní péči

Nejčastější dotazy

Podmínky pro spisovnu veřejnoprávního původce

Podmínky pro komerční spisovny

Podmínky pro získání akreditace archivů

Původci v péči SOA v Zámrsku

Vzory

Legislativa a metodiky k předarchivní péči

Zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, znění od 24. 4. 2019 Vyhláška č. 645/2004 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění Vyhláška č. 259/2012 Sb. , o podrobnostech výkonu spisové služby, v …

Nejčastější dotazy

1. Kdo musí předkládat skartační návrhy? Kdo musí předkládat skartační návrhy Vzor skartačního návrhu 2. Lze provést elektronické skartační řízení? Ano. Dle platné legislativy mají původci, kteří vedou spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (dále „eSSL“), povinnost sestavovat přílohu skartačního návrhu z evidence dokumentů a spisů vedené v eSSL. Tento seznam je tvořen datovými …

Podmínky pro fungování spisovny veřejnoprávního původce

Podmínky pro fungování spisovny veřejnoprávního původce Spisovna je místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřeby původce a k provádění skartačního řízení (§ 2. písm.m) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Do spisovny jsou ukládány veškeré vyřízené spisy a jiné dokumenty …

Podmínky pro komerční spisovny

Podmínky pro komerční spisovny Komerční spisovny jsou specifickým druhem spisoven, které svou činnost provozují na základě koncese k vázané živnosti „vedení spisovny“. Koncesi uděluje příslušný živnostenský úřad na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., v platném …

Podmínky pro získání akreditace archivů

Podmínky pro získání akreditace archivů (§ 58 zákona) Pro udělení akreditace archivu musí žadatel ministerstvu vnitra předložit žádost, která musí obsahovat:: a) název a adresu sídla archivu, b) postavení archivu v organizační struktuře zřizovatele, je-li zřizovatelem právnická osoba, c) účel zřízení archivu, d) kopie evidenčních listů Národního archivního dědictví s údaji o archiváliích, o něž …

Vzory – předarchivní péče

Skartační návrhy Vzor skartačního návrhu Vzor návrhu pro výběr archiválií mimo skartační řízení   Spisové a skartační plány Vzor skartačního a spisového plánu SŠ Vzor skartačního a spisového plánu ZŠ Ukázka typových spisů (spis zaměstnance, stavební spis)    

Původci v péči SOA v Zámrsku

Přehled právnických osob a organizačních složek založených nebo zřízených Královéhradeckým krajem Přehled právnických osob a organizačních složek založených nebo zřizovaných Pardubickým krajem